July 9, 2009 archive

ทรานซิสเตอร์ (Transistor)

สวัสดีครับเพื่อนๆ สำหรับในวันนี้ ผมพยายามที่จะนำบทความที่เกี่ยวชิ้นงานอิเล็คทรอนิคส์เข้ามาเสริมให้มาก ๆ เพื่อจะได้เ้ข้าสู่การเรียนรู้ทางด้านการซ่อมโน๊ตบุ๊คที่ผมตั้งใจจะให้เพื่อนๆ ได้รับความรู้กัน อย่างที่ได้ตั้งปณิธานไว้ครับ?? และสำหรับวันนี้เป็นเรื่องของ Transistor) ทรานซิสเตอร์แบ่งได้เป็นสองประเภท คือ ทรานซิสเตอร์แบบรอยต่อคู่ (Bipolar Junction Transistor, BJTs) และทรานซิสเตอร์แบบสนามไฟฟ้า (Field Effect Transistors,FETs) ทรานซิสเตอร์จะมีขาเชื่อมต่อสามจุด อธิบายโดยย่อคือเมื่อมีการปรับเพิ่มแรงดันไฟฟ้าที่ขาหนึ่งจะส่งผลให้ความนำ ไฟฟ้าระหว่างขาที่เหลือสูงขึ้นอันทำให้สามารถควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าได้ อย่างไรก็ตามหลักทางฟิสิกส์ในการทำงานของทรานซิสเตอร์ทั้งสองแบบ(ชนิดรอยต่อ คู่และชนิดสนามไฟฟ้า)มีความแตกต่างกันอยู่มาก ใน วงจรอนาถ ลอก นั้นทรานซิสเตอร์จะถูกใช้ขยายสัญญาณต่างๆ เช่น สัญญาณเสียง สัญญาณความถี่วิทยุ หรือควบคุมระดับแรงดัน รวมทั้งเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบสวิชชิ่งในเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย ทราสซิสเตอร์ก็ยังถูกใช้ในวงจรดิจิทัล เพียงแต่ใช้งานในลักษณะการเปิด/ปิดเท่านั้น วงจรดิจิทัลเหล่านั้นได้แก่ วงจรตรรกะ (Logic gate), หน่วยความจำแบบสุ่ม (Random Access Memory, RAM) และไมโครโพรเซสเซอร์ เป็นต้น ประเภทของทรานซิสเตอร์ ทรานซิสเตอร์แบบรอยต่อคู่ (Bipolar junction transistor) ทรานซิสเตอร์แบบรอยต่อคู่ (BJT) เป็นทรานซิสเตอร์ชนิดหนึ่ง …

Continue reading